Platenie miestnych daní

Platenie miestnych daní

Miestne dane sa platia na základe rozhodnutia (okrem dane za ubytovanie):
  • v hotovosti do 300 eur do pokladne mesta Liptovský Mikuláš v klientskom centre,
  • vkladom v hotovosti na účet mesta Liptovský Mikuláš
  • bezhotovostným prevodom z účtu daňovníka na účet mesta Liptovský Mikuláš
  • bezhotovostným spôsobom cez platobný modul Ústredného portálu verejnej správy. ?
  • prostredníctvom mobilnej aplikácie a QR kódu, ktorý je uvedený v rozhodnutí

 

Platba v hotovosti do pokladne Mestského úradu

Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť rozhodnutie, v ktorom bola daňovníkovi vyrubená alebo uložená daňová povinnosť.

Platba v hotovosti v banke na účet mesta alebo bezhotovostný platobný príkaz na úhradu dane a poplatku

Pri platbe v hotovosti v banke je potrebné vyplniť správne doklad o vklade v hotovosti na účet mesta Liptovský Mikuláš vrátane identifikácie platby (variabilný, konštantný a špecifický symbol).

Pri bezhotovostnej platbe je potrebné vyplniť správne účet mesta Liptovský Mikuláš vrátane identifikácie platby (variabilný, konštantný a špecifický symbol).

Platba cez platobný modul Ústredného portálu verejnej správy

Úhradu je možné vykonať na integrovanom obslužnom mieste alebo prostredníctvom akreditovaného platcu. Akreditovaným platcom je osoba zapísaná v zozname akreditovaných platcov, ktorý vedie Ministerstvo financií SR.

Viac informácii o platobnom module nájdete na stránke informatizacia.sk.

KONTAKTY A INFORMÁCIE
  • Odbor finančný - oddelenie miestnych daní a poplatkov

 

 

LEGISLATÍVA
  • Zákon č.582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
  • Zákon č.563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • VZN mesta Liptovský Mikuláš č. 9//2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady