1. Školský portál

Len učiteľ, ktorý má rád učenie, môže naučiť deti, aby mali rady učenie.

VITAJTE NA STRÁNKE ODBORU ŠKOLSTVA

Prognóza vývoja škôl a školských zariadení

Ak sa máme seriózne zaoberať prognózou školstva v našom meste na obdobie najbližších 6 rokov, je potrebné ozrejmiť si, kde smeruje naše školstvo po vstupe Slovenska do EÚ. Určenie strategických cieľov v rámci mesta predpokladá tiež poznanie silných a slabých stránok, ktoré môžu byť podnetom pre rozvoj základného školstva v meste Liptovský Mikuláš.

V období keď sa SR stala členským štátom EÚ je potrebné sa čo najviac priblížiť aj v oblasti vzdelávania štandardom a zvyklostiam platným v EÚ. Pretože informačný systém školstva SR je ešte stále málo výkonný, väčšina občanov, nevynímajúc pedagogických zamestnancov má o vzdelávacej politike a vzdelávaní v EÚ nedostatočné a často skreslené informácie. Niektorí sú skeptickí a sú presvedčení, že slovenské školstvo sa nemôže vyrovnať školstvu vo vyspelých krajinách EÚ, iní zas hovoria o vysokej úrovni nášho školstva, čo možno bola pravda pred niekoľkými rokmi.

Školské systémy v krajinách EÚ sú veľmi rozmanité, s rozdielnou štruktúrou a históriou. Vzdelávacia politika členských štátov EÚ ani nesmeruje k jednotnému vzdelávacjemu systému všetkých členských štátov. Pod pojmom vzdelávacia politika EÚ treba chápať súhrn činností a iniciatív v oblasti ľudských zdrojov, kde patrí aj oblasť vzdelávania. Vstup do Európy a moderného sveta znamená pre Slovensko aj stimul pre porovnávanie sa s inými krajinami a bude tiež znamenať nástup tvrdšej a rozsiahlejšej konkurencie.