Informovanie o dani z nehnuteľností

Informovanie o dani z nehnuteľností

Mesto Liptovský Mikuláš ako správca dane v nadväznosti na §98 zákona č.582/2004 Z.z. zaviedlo daň z nehnuteľností.

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva do 31. januára príslušného roka vtedy, ak u daňovníka nastali v priebehu predchádzajúceho roka zmeny vo vlastníctve nehnuteľností alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane.

Možné zmeny vo vlastníctve nehnuteľností sú:

 • Predaj nehnuteľnosti
  Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
 • Kúpa nehnuteľnosti
  Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
  V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru zastavanej plochy
 • Dedičstvo
  Predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve – na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, nakoľko pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
 • Darovanie
  Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
 • Stavebný pozemok
  Predložiť právoplatné stavebné povolenie
 • Kolaudácia stavby
  Predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán – prípadne skutočnú výmeru zastavanej plochy stavby
 • Odstránenie stavby
  Predložiť rozhodnutie o odstránení stavby a doložiť rozhodnutie o zrušenie súpisného čísla v katastri nehnuteľností
 • Zmena užívania stavby
  Predložiť doklad o zmene užívania stavby
 • Zmena charakteru pozemku
  Predložiť výpis z listu vlastníctva
 • Dražba
  Predložiť osvedčenie o priebehu dražby


Iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane sú:

 • Nadobudnutie preukazu ZŤP a ZŤP-S
  Pri listinnom/osobnom podaní: Predložiť fotokópiu preukazu vydaného najneskôr k 1.1. bežného roka
 • Osoby osamelo žijúce nad 70 rokov
  Pri listinnom/osobnom podaní: Predložiť občiansky preukaz

 

ZÁKONNÁ LEHOTA

 • splatnosť vyrubenej dane podľa rozhodnutia: do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, resp. rozhodnutia so splátkovým kalendárom
 • nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia: na 16 deň od doručenia rozhodnutia

 

KONTAKTY A INFORMÁCIE

 • Odbor finančný - oddelenie miestnych daní a poplatkov

 

LEGISLATÍVA

 • Zákon č.582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

SÚVISIACE SLUŽBY