Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platia na základe rozhodnutia:
  • v hotovosti do 300 eur do pokladne mesta Liptovský Mikuláš v klientskom centre
  • vkladom v hotovosti na účet mesta Liptovský Mikuláš,
  • bezhotovostným prevodom z účtu daňovníka na účet mesta Liptovský Mikuláš,
  • prostredníctvom mobilnej aplikácie a QR kódu, ktorý je uvedený v rozhodnutí


 

Platba v hotovosti do pokladne Mestského úradu

Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť rozhodnutie, v ktorom bola daňovníkovi vyrubená alebo uložená daňová povinnosť.

Platba v hotovosti v banke na účet mesta alebo bezhotovostný platobný príkaz na úhradu dane a poplatku

Pri platbe v hotovosti v banke je potrebné vyplniť správne doklad o vklade v hotovosti na účet mesta Liptovský Mikuláš vrátane identifikácie platby (variabilný, konštantný a špecifický symbol).
Pri bezhotovostnej platbe je potrebné vyplniť správne účet mesta Liptovský Mikuláš vrátane identifikácie platby (variabilný, konštantný a špecifický symbol). Na platbu cez mobilné aplikácie sa môže použiť QR kód, ktorý je na rozhodnutí.

 

 

KONTAKTY A INFORMÁCIE
  • Odbor finančný - oddelenie miestnych daní a poplatkov

 

LEGISLATÍVA
  • Zákon č.582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
  • Zákon č.563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • VZN mesta Liptovský Mikuláš č. 9/2008/VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 
SÚVISIACE SLUŽBY